Κατάληψη Τυρολόης καὶ Σηλυβρίας. Ἰούλιος 1920

Κάστρο ΣηλυβρίαςΤὸ κάστρον τῆς Σηλυβρίας

     Προελαύνει ὁ στρατός μας στὴ Θράκη. Ὁ τουρκικὸς κορμὸς κλονίζεται, οἱ ρίζες ποὺ τόσους αἰῶνες εἶχε μπήξει στὴν ἑλληνικὴ γῆ καὶ τὴν ἀπομυζοῦσε, κόβονται, μία μία!
Στὴν Ἀδριανούπολη ὁ Ταγιὰρ ἔχει μεταβάλει τοὺς τέσσερις ψηλοὺς μιναρέδες τοῦ τεμένους τοῦ Σουλτὰν Σελήμ, σὲ παρατηρητήριο καὶ πυροβολεῖο. Οἱ δικοί μας σεβάσθηκαν τοὺς μιναρέδες, ἀλλὰ ὁ Ταγιὰρ προειδοποιήθηκε. Λίγοι κανονιοβολισμοὶ ἑλληνικοί, θ’ ἀρκέσουν γιὰ νὰ τοὺς γκρεμίσουν.

    Στὶς 9 Ἰουλίου τὸ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ἀναφέρει ὅτι τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ποὺ ἀποβιβάσθηκε στὴν Ἡράκλεια, προελαύσαντα πρὸς Τυρολόη, συνεπλάκησαν μὲ τὴν ὀπισθοφυλακὴ δύο τουρκικῶν ταγμάτων ποὺ εἶχαν τραπεῖ σὲ φυγή. Μετὰ ἀπὸ μικρὴ ἀντίσταση, ὁ ἐχθρὸς ὑποχώρησε ἄτακτα, ἀφήνοντας πίσω του δύο ἀξιωματικοὺς καὶ δεκατρεῖς ὁπλίτες αἰχμαλώτους καὶ δέκα νεκρούς. Ἀπὸ τοὺς δικούς μας, ἕνας μόνο τραυματίσθηκε.

-Μετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ἡ πόλη τῆς Τυρολόης κατελήφθη ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τὴν Παρασκευὴν 10 Ἰουλίου, ὥρα 3ην μ.μ.

-Ραιδεστὸς, 10 Ἰουλίου. Συνεχίζεται ἡ προέλαση τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων πρὸς τὸ ἐσωτερικό.

εμπρος. σηλυβρία

     Ὥρα 4η πρωινὴ, ἰδιαίτερο τηλεγράφημα τοῦ ΕΜΠΡΟΣ, προλαβαίνει τὴν πρώτη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος καὶ γίνεται γνωστὴ στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ καὶ ἡ κατάληψη τῆς Σηλυβρίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.

     «ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Η ΣΗΛΥΒΡΙΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ, 10 Ἰουλίου. — Ἀγγέλλεται ὅτι φάλαγξ τοῦ εἰς Σουλτάνκιόϊ ἀποβάντος Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, προελάσασα γοργῶς πρὸς τὰ βορειοανατολικὰ κατὰ μῆκος τῆς παραλίας, κατέλαβε τὴν πόλιν Σηλυβρίαν ἐπὶ τῆς Προποντίδος, ἄνευ ἀντιστάσεως. Ἡ αὐτόθε ὀλιγάριθμος φρουρά, εἶχεν ἤδη ἐγκαταλείψει τὴν πόλιν.
Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐξακολουθεῖ προελαύνων πρὸς βορρᾶν καὶ δυσμάς. Οἱ πληθυσμοί, ἀνεξαρτήτου φυλῆς καὶ θρησκεύματος τὸν ὑποδέχοντο ἐνθουσιωδῶς.»

    Φυσικὰ δὲν γίνεται νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ μία διάδοση ποὺ ἀναφέρει ἡ ἐφημερίς:«Ἐβεβαιοῦτο μάλιστα ὅτι τὸ κεμαλικὸν ἐπιτελεῖον μετερρυθμίσθη γενικῶς, ἐπιτελάρχου διορισθέντος Γερμανοῦ συνταγματάρχου καὶ προσληφθέντων καὶ ἑτέρων Γερμανῶν ἀξιωματικῶν ὡς μελῶν αὐτοῦ, πάντοτε μὲ τουρκικὰ ψευδώνυμα.»

εμπρός1

Καὶ ἡ ἱστορία μίας φωτογραφίας:

«Συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τοῦ κ. Γενικοῦ Διοικητοῦ, ὁ ἀξιωματικὸς διὰ πλαγιοδρομιῶν ἀνὰ μέσον χαραδρῶν καὶ συστάδων δένδρων, μὲ ὡδήγησεν εἰς τὸ παρὰ τὴν γέφυραν τῆς ἀγούσης ὁδοῦ εἰς Ἀδριανούπολιν φυλάκεῖον τῶν εύζώνων, ὅπου ἐστήσαμεν τὴν φωτογραφικὴν μηχανήν. Ὁ Τοῦρκος ὅμως σκοπός, ἐστηρίζετο ὄπισθεν δένδρου τὸ ὁποῖον ἠμπόδιζε τὴν φωτογράφησίν του. Ἀναμένομεν ἐλοχεύοντες ὅπως μετακινηθῇ καὶ γίνῃ καταφανὴς ἀπέναντι τοῦ φωτογραφικοῦ φακοῦ. Ὁ σκοπὸς εὔζωνος εἰδοποιηθεὶς ὑπὸ συναδέλφου του, εἶχε λάβει κατάλληλον θέσιν καὶ ἀνέμενε. Μετ΄ ὀλόγον, ὁ τοῦρκος μετετοπίσθη ἐκ τοῦ δένδρου. Ὁ φωτογραφικὸς φακὸς ἀπετύπωσεν ἀμφοτέρους τοὺς σκοποὺς, εὔζωνον καὶ τοῦρκον ὡς ἡ παρατεθείμενη φωτογραφία… […]»

     Ὅλα αὐτὰ, ἐν ἀναμονῇ τῆς διαταγῆς ἐπιθέσεως γιὰ τὴν κατάληψιν τῆς Ἀδριανουπόλεως.

~~~

Οἱ πληροφορίες εἶναι ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Σάββατον 11 Ἰουλίου 1920.

Ἡ Σηλύβρια βρίσκεται 55 χλμ. δυτικὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διοικητικὰ ὑπάγονταν στὴ Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως καὶ στὸ Σαντζάκι Μέτρων ἢ Τσατάλτζας. Ἦταν ἔδρα τῆς ὁμώνυμης Μητροπόλεως. Ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἀστικὰ κέντρα τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἠ παλιὰ πόλη τῆς Σηλύβριας ἦταν κτισμένη σὲ ἕναν ἀπότομο βράχο κοντὰ στὴ θάλασσα. Τὰ βυζαντινά της τείχη σώζονται ἀκέραια. (Πολιτιστικὴ Πύλη Θράκης)

Ἡ εἰκόνα τοῦ κάστρου τῆς Σηλυβρίας εἶναι ἀπὸ http://www.renovanews.com

Shortlink -συντομευμένος σύνδεσμος- ἄρθρου: http://wp.me/p4otm4-1F

This entry was posted in 1920-22, Ανατολική Θράκη, Θράκη, Ιστορικά Θράκης, Ιούλιος, Χρονολόγιο and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Κατάληψη Τυρολόης καὶ Σηλυβρίας. Ἰούλιος 1920

  1. Παράθεμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | Ἑλληνοϊστορεῖν

  2. Παράθεμα: 10 Ἰουλίου 1920. Κατάληψις Τυρολόης καὶ Σηλυβρίας. | Φιλονόη καὶ φίλοι, σὰν σήμερα… | Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας…

  3. Παράθεμα: 10 Ἰουλίου 1920. Κατάληψις Τυρολόης καὶ Σηλυβρίας. | Φιλονόη καὶ φίλοι, σὰν σήμερα…

  4. Παράθεμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | Ἑλληνοϊστορεῖν

  5. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λέει:

    Αυτό που θέλω να τονίσω , πέρα των συγχαρητηρίων για το ωραίο άρθρο, είναι ότι το ΕΜΠΡΟΣ ήταν αντιβενιζελική εφημερίδα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s