7 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ! «ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ»

7_MK_Tax_379_301

Ἔμβλημα 7ης Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Θράκας πελταστής σε κίνηση και Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Συμβολίζει, την περιοχή που είναι ταγμένη να υπερασπίσει η Ταξιαρχία και τη μηχανοκίνησή της.

ΡΗΤΟ: «ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ» (Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη).
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.

Ὅρκος Ἀθηναίων Ὁπλιτῶν
Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα,
οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην
ὢ ἂν στοίχῳ,
ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων,
καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν,
καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω,
πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι.
Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων,
καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι,
καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως.
Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς
ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω,
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων.
Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω.
Ἵστορες θεοὶ
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη

Ἀπόδοση:
(Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὅπλα μου,
οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου
ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω,
θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,
καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς,
καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη,
ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ.
Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺς
καὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω,
καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν.
Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺς
ἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω,
θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους.
Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω.
Μάρτυρές μου οἱ θεοὶ
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.).

1. Η Ταξιαρχία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1897 σαν 7ο ΣΠ µε έδρα την Αθήνα και υπό την ΙΙ ΜΠ.

2. Συµµετείχε:

(α) Στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 κατά τον οποίο έλαβε µέρος στις µάχες των Φαρσάλων και ∆οµοκού.

(β) Στους Βαλκανικούς πολέµους κατά τους οποίους έλαβε µέρος στις µάχες Σαρανταπόρου, Γιαννιτσών, Κιλκίς-Λαχανά και Κρέσνας-Τζουµαγιάς.

(γ) Στις επιχειρήσεις της Βρετανοελληνικής Στρατιάς κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στα πλαίσια των επιχειρήσεων διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου.

(δ) Στην εκστρατεία στη Μεσηµβρινή Ρωσία και συγκεκριµένα στις µάχες Χερσώνας – Νικολάϊεφ – Μπερεζόφκα και Σέρπκα.

(ε) Στη Μικρασιατική εκστρατεία κατά την οποία έλαβε µέρος στις επιχειρήσεις προς Φιλαδέλφεια – Προύσσα και στις επιθετικές επιχειρήσεις προς Τουµλού – Μπουνάρ.

(ζ) Στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο κατά τον οποίο έλαβε µέρος στις µάχες της Σαµαρίνας, µαζί µε την Ταξιαρχία Ιππικού, για κύκλωση της Μεραρχίας Τζούλια και στις µάχες Καλικοκόικα – Κλεισούρας και Κιαφέ Λουζίτ.

3. Τον Ιανουάριο του 1941 διελύθη.

4. Συγκροτήθηκε εκ νέου τον Ιούλιο του 1974 στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ υπό την ΧΙ ΜΠ.

5. Το Σεπτέµβριο του ιδίου έτους (1974) διαλύθηκε και µετέπεσε σε ΕΜ (Επιστρατευόµενη Μονάδα).

6. Το Φεβρουάριο του 1975 ενεργοποιήθηκε και πάλι στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ και µεταστάθµευσε στην περιοχή του ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΕΒΡΟΥ υπό την ΧVI ΜΠ.

7. Το επόµενο έτος, δηλαδή το 1976, µεταστάθµευσε στο ΣΟΥΦΛΙ υπό την ΧΙΙ ΜΠ.

8. Το Σεπτέµβριο του 1988 µε τη συγκρότηση της 50 ΤΑΞ ΠΖ, µεταστάθµευσε στη ΛΥΚΟΦΗ στο στρατόπεδο «Παπαδοπούλου Κάρπου».

9. Το Μάρτιο του 1996, στα πλαίσια της αναδιοργανώσεως, το 7ο ΣΠ αναδιοργανώθηκε σε 7η Μ/Κ ΤΑΞ, ως οργανικός Σχηµατισµός της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ µε ∆ιοικητική υπαγωγή υπό τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

10. Στις 28 Φεβ. 1997 έλαβε χώρα η τελετή µετονοµασίας της Ταξιαρχίας, στα πλαίσια της οποίας παραδόθηκαν στην Ταξιαρχία η πολεµική σηµαία και το λάβαρο.

11. Τον Σεπτέµβριο του 1998 έγιναν τα εγκαίνια του στρατοπέδου «∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ» από τον Υπουργό κ. Τσοχατζόπουλο Αθανάσιο (Μέσα στο στρατόπεδο υπήρχε µόνο το 642 Μ/Κ ΤΠ).

12. Στις 10 Απριλίου 2000 η Ταξιαρχία µεταστάθµευσε στον Προβατώνα στο στρατόπεδο «∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ», όπου βρίσκεται µέχρι σήµερα.

13. Στο στρατόπεδο δόθηκε το όνοµα του Υποστράτηγου ∆ελαγραµµάτικα Νικολάου, του οποίου σύντοµο βιογραφικό αναγράφεται παρακάτω:

   ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γεννήθηκε το 1853 στη Χαλκίδα. Ονοµάσθηκε Ανθλγός Πεζικού την 20/10/1882. Ως Ανθλγός έλαβε µέρος στις συµπλοκές της Ε-Τ µεθορίου το 1886. Ως Λγος έλαβε µέρος στη µάχη του ∆οµοκού το 1878. Ως ∆ιοικητής αποσπάσµατος κατέλαβε τη Χίο. Μετά την κατάληψη της Χίου το απόσπασµα ∆ελαγραµµάτικα µετεφέρθη στα Ιωάννινα και συνέβαλε στην εκπόρθηση της πόλεως. Μετά την άλωση των Ιωαννίνων, στην οποία συνέβαλε τα µέγιστα, ανέλαβε στην Πρεµετή την ∆ιοίκηση της VII Μεραρχίας. Ως Λγος το 1897 έλαβε µέρος στη µάχη του Βελεστίνου προταθείς από τον Σµολένσκι για προαγωγή επί ανδραγαθία. ∆κτής 5ου Συντάγµατος ΠΖ το 1910 (Ανχης). ∆κτής 7ου Συντάγµατος ΠΖ το 1912 έλαβε µέρος στις µάχες Ελασσώνας, Σα- ρανταπόρου και Γιαννιτσών. Ως ∆κτής VI Μεραρχίας 1913 (Σχης) συµµετείχε στις µάχες Λαγκαδά – Λιγκοβάνη , ∆εµίρ – Χισάρ , Μελινικίου και Άνω Τζουµαγιάς και προτάθηκε από τον Αρχηγό του Στρατού Ιωάννη Ζυµβρακάκη να προαχθεί κατ’ εκλογήν. ∆κτής VIII Μεραρχίας το 1915.

υθιπ

Τακτική άσκηση Συγκροτήματος Ίλης Μέσων Αρμάτων (Σ/ΙΜΑ), με πραγματικά πυρά,  που διεξήχθη από 19 έως 21 Ιανουαρίου 2016 από την 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (7 Μ/Κ ΤΑΞ).  pronews.gr

Πληροφορίες από 
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Ἀνιχνευτές: Ὅρκος Ἀθηναίων Ὁπλιτῶν
This entry was posted in Θράκη, Φεβρουάριος and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to 7 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ! «ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ»

  1. Παράθεμα: 7 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ! «ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ» | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1971

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s